Adatkezelési irányelvek

Adatainak kezelése
A Fény és Kristály kft. elkötelezett a magánélet védelme mellett. Lépjen velünk kapcsolatba, ha bármilyen kérdése vagy problémája van a személyes adatok felhasználásával kapcsolatban, és szívesen segítünk Önnek. Az oldal  és / vagy szolgáltatásaink  használatával Ön hozzájárul a személyes adatainak feldolgozásához, az Adatvédelmi Szabályzatban leírtak szerint.

Tartalomjegyzék

 1. Tájékoztatóban használt fogalmak
 2. Adatvédelmi irányelvek
 3. Milyen jogai vannak személyes adataival kapcsolatban?
 4. Milyen adatokat gyűjtünk?
 5. Hogyan használjuk személyes adatait?
 6. Ki férhet hozzá személyes adataihoz?
 7. Adatainak védelme
 8. Információk a cookie-król
 9. Kapcsolat

 

Fogalmak

adatvédelem: aszemélyes adatok jogszerű kezelését, az érintett személyek védelmét biztosító alapelvek, szabályok, eljárások, adatkezelési eszközök és módszerek összessége.

személyes adatbármely meghatározott, azonosított vagy azonosítható természetes személlyel [érintett] kapcsolatba hozható adat és az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

adatalany/érintett: bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított vagy egyébként – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt –közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre, az egészségi állapotra, valamint a kóros szenvedélyre vonatkozó és a bűnügyi személyes adat.

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép stb.) rögzítése.

adatkezelő: az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése (függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől).

adatfeldolgozó: az személy vagy szervezet, aki/amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi.

érintett jogai: az adatalanyt még az adatkezelés megkezdése előtt, de ezen felül kérésére bármikor egyértelműen tájékoztatni kell az adatkezelés minden részletéről.  Az érintett kérheti adatai helyesbítését, bizonyos esetben törlését is, valamint törvényben meghatározott esetekben tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. 

az adatkezelés jogalapja: főszabály szerint az érintett hozzájárulása vagy törvényben elrendelt kötelező adatkezelés.

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. Különleges adatok esetében szükséges az írásos forma.

megfelelő tájékoztatás: az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a hozzájárulásán alapul-e vagy kötelező, továbbá egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

adatbiztonság: az adatok jogosulatlan megszerzése, módosítása és megsemmisítése elleni műszaki és szervezési megoldások rendszere.

az adatkezelés elvei: a célhoz kötött adatkezelés követelménye (lásd alább), valamint az adatminőség követelménye. Ez utóbbi magában foglalja a pontos, teljes és naprakész adatok igényét, valamint az adatfelvétel és az adatkezelés tisztességes, törvényes mivoltát. 

célhoz kötött adatkezelés: 
személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Az adatkezelés során biztosítani kell, hogy  az adatok pontosak, teljesek és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészek legyenek, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

adattovábbítás külföldre: személyes adatok továbbítása EGT-n (Európai Gazdasági Térség: az Európai Unió országai, valamint Izland, Norvégia és Liechtenstein) kívüli, harmadik országban adatkezelési tevékenységet folytató adatkezelőhöz. 

információszabadság: a közérdekű, valamint közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez és terjesztéséhez fűződő alapvető jog, mely elősegíti a közhatalom gyakorlásának demokratikus kontrollját és a közintézmények átláthatóságát (transzparencia).

közérdekű adat: az állami/önkormányzati feladatot, illetve egyéb közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől (így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat). 

közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli. (pl. a hitelezői érdekek védelme, valamint a piaci forgalom biztonsága érdekében az adatok széles körét minősíti közérdekből nyilvánosnak az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény, a cégtörvény, valamint a számviteli törvény)

Infotv.: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, amelyet az Alaptörvény VI. cikke alapján az Országgyűlés az információs önrendelkezési jog és az információszabadság biztosítása érdekében, az ezen jogok érvényesülését szolgáló alapvető szabályokról, valamint az ellenőrző hatóságról (NAIH) alkotott. A törvény célja, hogy a természetes személyek magánszféráját az adatkezelők tiszteletben tartsák, valamint a közügyek átláthatósága a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez és terjesztéséhez fűződő jog érvényesítésével megvalósuljon. 2012. január 1-től hatályos.

NAIH: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: az Infotv. által 2012. január 1-vel létrehozott, az adatvédelmi biztos intézményét felváltó nemzeti adatvédelmi hatóság, melynek feladata a két információs jog védelme és a magyarországi adatkezelések törvényességének felügyelete.

cloud computing: („számítástechnikai felhő”, „felhő alapú informatika”): a számos, naponta bővülő informatikai szolgáltatást felölelő gyűjtőfogalomnál a szolgáltatások közös jellemzője, hogy azt nem a felhasználó számítógépe/vállalati számítóközpontja, hanem egy távoli szerver/a világ bármely pontján elhelyezhető szerverközpont nyújtja. A leggyakoribb felhő alapú szolgáltatások az internetes levelezőrendszerek, tárhelyek, fejlesztő környezetek, virtuális munkaállomások. Felhő alapú informatika-alapon működnek például a milliók által használt internetes levelező rendszerek (pl.: Gmail),  vagy az online tárhelyek (pl.: Dropbox). Fontos előny, hogy az ügyfél gazdaságosan és személyre szabottan juthat informatikai rendszerhez, anélkül, hogy az ehhez szükséges drága beruházásokra költenie és a rendszerek fenntartásához szükséges személyzetet alkalmaznia kellene. A felhő alapú informatika azonban számos adatvédelmi aggályt vet fel. A felhasználó által feltöltött adatok ugyanis folyamatos mozgásban vannak, amelyről a felhasználó nem értesül. Több szolgáltatás esetén a szolgáltatást nyújtó saját, főleg marketing, céljaira is felhasználja az ügyfél személyes adatait. A  szolgáltató a világ minden pontján igénybe vesz alvállalkozókat, akik az ügyfél tudta nélkül dolgozzák fel az adataikat. Több (összetettebb vállalati) alkalmazás esetén az adatok a felhőből csak nehézkesen menthetők le, így a felhasználó csak komoly anyagi terhek árán tud a felhő alapú szolgáltatástól szabadulni.

cookie-k („sütik”): rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Számos fajtája létezik, de általában két nagy csoportba sorolhatóak. Az egyik az ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet során (pl.: egy internetes bankolás biztonsági azonosítása alatt) helyez el a felhasználó eszközén, a másik fajtája az állandó cookie (pl.: egy honlap nyelvi beállítása), amely addig a számítógépen marad, amíg a felhasználó le nem törli azt. Az Európai Bizottság irányelvei alapján cookie-kat [kivéve, ha azok az adott szolgáltatás használatához elengedhetetlenül szükségesek] csak a felhasználó engedélyével lehet a felhasználó eszközén elhelyezni. A cookie-k ugyanis számos adatvédelmi aggályt vetnek fel, például a segítségükkel nyomon követhetőek a felhasználó böngészési szokásai.

privacy by default: olyan adatvédelmi irányzat, melynek lényege, hogy személyes adatok gyűjtésére, kezelésére, illetve feldolgozására csak és kizárólag az adatalany kifejezett kérésére kerülhet sor. Az adatkezelők alapvető, „alapértelmezett” (angolul: by default) hozzáállása az kell, hogy legyen, hogy minden körülmények között figyelembe veszik az adatvédelmi szempontokat és ezeknek megfelelően járnak el az adatkezelési műveletek során.

 

Adatvédelmi irányelvek

Az alábbi adatvédelmi irányelveket követjük:

 • Adatainak  feldolgozás törvényes, tisztességes, átlátható. Adatfeldolgozási tevékenységeink jogszerűek. A személyes adatok feldolgozása előtt mindig figyelembe vesszük a jogait. Kérésre a feldolgozással kapcsolatos információkat megadjuk.
 • Az adatok feldolgozása csak a meghatározott célra korlátozódik. 
 • Az adatok feldolgozása minimális adatokkal történik. Csak olyan célból gyűjtjük össze és dolgozzuk fel a minimális mennyiségű személyes adatot, amelyre szükség van.
 • A feldolgozás időtartama korlátozott. Személyes adatait csak a szükséges ideig vagy visszavonásig tároljuk.
 • Mindent megteszünk adatainak biztonsága érdekében.

Adatalany jogai

 1. Információhoz való jog – vagyis joga van tudni, hogy személyes adatait feldolgozzák; milyen adatokat gyűjtünk, honnan szerezzük meg, és miért és kinek adjuk át.
 2. Hozzáférési jog – vagyis joga van hozzáférni az Önről gyűjtött adatokhoz. Ez magában foglalja a személyes adatgyűjtéshez való jogot is
 3. A helyesbítés joga – vagyis joga van a helytelen vagy hiányos személyes adatok kijavítását vagy törlését kérni.
 4. Törlés joga – bizonyos körülmények között a személyes adatok törlését kérheti a nyilvántartásunkból.
 5. A feldolgozás korlátozásának joga – vagyis bizonyos feltételek érvényesülése esetén – joga van a személyes adatait érintő feldolgozás korlátozására.
 6. A feldolgozás elleni tiltakozás joga – vagyis bizonyos esetekben joga van a személyes adatainak feldolgozása ellen tiltakozni, például a közvetlen marketing esetében.
 7. Az automatizált feldolgozás elleni tiltakozásának joga – vagyis joga van az automatizált feldolgozás ellen, beleértve a profilalkotást is tiltakozni. Ezt a jogot gyakorolhatja, ha a profilalkotás eredménye olyan joghatásokat eredményez, amelyek Önre nézve jelentős befolyással van.
 8. Az adathordozás joga – Önnek joga van személyes adatait géppel olvasható formában beszerezni.
 9. A panasz benyújtásának joga – abban az esetben, ha visszautasítjuk a hozzáférési jog kérelmét. Ha nem elégedett a kérelmének kezelésével, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.
 10. A felügyeleti hatósághoz való jog – azaz Önnek joga van egy felügyeleti hatóság segítségét igénybe van, vagy más jogorvoslati jogokra, például kártérítésre.
 11. A hozzájárulás visszavonásának joga – Önnek joga van visszavonni a személyes adatainak feldolgozásához adott hozzájárulását.

Adatok amiket gyűjtünk

Adatkezelés megnevezése: Hírlevél küldéséhez kapcsoldó adatkezelés

Adatkezelés célja: hírlevél keretében információk, friss hírek megküldése
Adatkérés módja: Hírlevél feliratkozás
Hozzájárulás módja: Az adatalany/érintett megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása
Érintettek köre: A hírlevére feliratkozók
Kezelt adatok köre: Email cím
Adatkezelés időtartama: A regisztráció törléséig történik meg a hírlevélre feliratkozó személyek adatainak tárolása.
Adatkezelés jogalapja: Az adatalany/érintett hozzájárulása.

Hírlevél szolgáltató adata (adatkezelő)

Adatfeldolgozó tevékenysége: Hírlevél szolgáltatás
Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
The Rocket Science Group, LLC
675 Ponce de Leon Ave NE
Suite 5000
Atlanta, GA 30308 USA
Elérhetősége: https://mailchimp.com/contact/
Web: www.mailchimp.com

Adatkezelés megnevezése: Webshopon keresztül történő vásárlás
This includes information that is automatically stored by cookies and other session tools. For example, your shopping cart information, your IP address, your shopping history (if there is any) etc. This information is used to improve your customer experience. When you use our services or look at the contents of our website, your activities may be logged.

Adatkezelés megnevezése: Workshopon, képzésen, kurzuson történő résztvételhez kapcsolódó adatok
Adatkezelés célja: workshopon, képzésen, kurzusra történő jelentkezés, kapcsolattartás, tájékoztatás
Adatkérés módja: Online jelentkezés esetén – webshopon keresztül, személyes jelentkezés esetén telefonon, képzésen történő megjelenéskor űrlap kitöltése
Hozzájárulás módja: Az adatalany/érintett megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása
Érintettek köre: workshopra, képzésre, kurzusra jelentkezők
Kezelt adatok köre: Teljes név (vezetéknév és keresztnév), email cím, telefonszám
Adatkezelés időtartama: A regisztráció törléséig történik meg a hírlevélre feliratkozó személyek adatainak tárolása.
Adatkezelés jogalapja: Az adatalany/érintett hozzájárulása.

Adatkezelés megnevezése: Számlázáshoz, webshopon keresztül történő vásárlás
Adatkezelés célja: A jogszabályoknak megfelelő számla kállítása, valamint a számviteli bizonylatmegőrzési kötelezettség teljesítése az Sztv 169§ (1)-(2) bekezdése alapján
Adatkérés módja: webshopon keresztül törtnő rendelés vagy személyes megjelenéskor (workhsop, kurzus, képzés) 
Hozzájárulás módja: Az adatalany/érintett megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása, valamint jogos érdek
Érintettek köre: workshopra, képzésre, kurzusra jelentkezők
Kezelt adatok köre: Teljes név (vezetéknév és keresztnév), email cím, telefonszám
Adatkezelés időtartama: A kiállított számlákat az Sztv 169.§ (2) bekezdése alapján előírt 8 évig szükséges megőrizni, így az adatkezelés során megadott adatokat adatkezelő 8 évig megőrzi.
Adatkezelés jogalapja: A GDPR rendelet 6. cikk(1) bekezédsének c) pontja, illetve az Infotv 6§ (5) bekezdésének a) pontja alapján az Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.

We gather information from our trusted partners with confirmation that they have legal grounds to share that information with us. This is either information you have provided them directly with or that they have gathered about you on other legal grounds. See the list of our partners here.

Publicly available information
We might gather information about you that is publicly available.

Hogyan használjuk személyes adatait?

We use your Personal Data in order to:

 • provide our service to you. This includes for example registering your account; providing you with other products and services that you have requested; providing you with promotional items at your request and communicating with you in relation to those products and services; communicating and interacting with you; and notifying you of changes to any services.
 • enhance your customer experience;
 • fulfil an obligation under law or contract;
 • [TODO]

We use your Personal Data on legitimate grounds and/or with your Consent.

On the grounds of entering into a contract or fulfilling contractual obligations, we Process your Personal Data for the following purposes:

 • to identify you;
 • to provide you a service or to send/offer you a product;
 • to communicate either for sales or invoicing;
 • [TODO]

On the ground of legitimate interest, we Process your Personal Data for the following purposes:

 • to send you personalized offers* (from us and/or our carefully selected partners);
 • to administer and analyse our client base (purchasing behaviour and history) in order to improve the quality, variety, and availability of products/ services offered/provided;
 • to conduct questionnaires concerning client satisfaction;
 • [TODO]

As long as you have not informed us otherwise, we consider offering you products/services that are similar or same to your purchasing history/browsing behaviour to be our legitimate interest.

With your consent we Process your Personal Data for the following purposes:

 • to send you newsletters and campaign offers (from us and/or our carefully selected partners);
 • for other purposes we have asked your consent for;
 • [TODO]

We Process your Personal Data in order to fulfil obligation rising from law and/or use your Personal Data for options provided by law. We reserve the right to anonymise Personal Data gathered and to use any such data. We will use data outside the scope of this Policy only when it is anonymised. We save your billing information and other information gathered about you for as long as needed for accounting purposes or other obligations deriving from law, but not longer than [TODO]

We might process your Personal Data for additional purposes that are not mentioned here, but are compatible with the original purpose for which the data was gathered. To do this, we will ensure that:

 • the link between purposes, context and nature of Personal Data is suitable for further Processing;
 • the further Processing would not harm your interests and
 • there would be appropriate safeguard for Processing.

We will inform you of any further Processing and purposes.

Ki férhet hozzá személyes adataihoz?

We do not share your Personal Data with strangers. Personal Data about you is in some cases provided to our trusted partners in order to either make providing the service to you possible or to enhance your customer experience. We share your data with:

Our processing partners:

 • [TODO]

Our business partners:

 • [TODO]

Connected third parties:

 • [TODO]

We only work with Processing partners who are able to ensure adequate level of protection to your Personal Data. We disclose your Personal Data to third parties or public officials when we are legally obliged to do so. We might disclose your Personal Data to third parties if you have consented to it or if there are other legal grounds for it.

Adatainak védelme

We do our best to keep your Personal Data safe.  We use safe protocols for communication and transferring data (such as HTTPS). We use anonymising and pseudonymising where suitable. We monitor our systems for possible vulnerabilities and attacks.[TODO] – describe additional security measures.

Even though we try our best we can not guarantee the security of information. However, we promise to notify suitable authorities of data breaches. We will also notify you if there is a threat to your rights or interests. We will do everything we reasonably can to prevent security breaches and to assist authorities should any breaches occur.

If you have an account with us, note that you have to keep your username and password secret.

Gyermekek

We do not intend to collect or knowingly collect information from children. We do not target children with our services.

Információk a cookie-król

We use cookies and/or similar technologies to analyse customer behaviour, administer the website, track users’ movements, and to collect information about users. This is done in order to personalise and enhance your experience with us.

A cookie is a tiny text file stored on your computer. Cookies store information that is used to help make sites work. Only we can access the cookies created by our website. You can control your cookies at the browser level. Choosing to disable cookies may hinder your use of certain functions.

We use cookies for the following purposes:

 • Necessary cookies – these cookies are required for you to be able to use some important features on our website, such as logging in. These cookies don’t collect any personal information.
 • Functionality cookies – these cookies provide functionality that makes using our service more convenient and makes providing more personalised features possible. For example, they might remember your name and e-mail in comment forms so you don’t have to re-enter this information next time when commenting.
 • Analytics cookies – these cookies are used to track the use and performance of our website and services
 • Advertising cookies – these cookies are used to deliver advertisements that are relevant to you and to your interests. In addition, they are used to limit the number of times you see an advertisement. They are usually placed to the website by advertising networks with the website operator’s permission. These cookies remember that you have visited a website and this information is shared with other organisations such as advertisers. Often targeting or advertising cookies will be linked to site functionality provided by the other organisation.

You can remove cookies stored in your computer via your browser settings. Alternatively, you can control some 3rd party cookies by using a privacy enhancement platform such as optout.aboutads.info or youronlinechoices.com. For more information about cookies, visit allaboutcookies.org.

We use Google Analytics to measure traffic on our website. Google has their own Privacy Policy which you can review here. If you’d like to opt out of tracking by Google Analytics, visit the Google Analytics opt-out page.

Kapcsolat

Supervisory Authority

Az adatvédelmi irányelv módosításai

Fenntartjuk a jogot az adatvédelmi szabályzat módosítására.
Az utolsó módosítás dátuma: 2018.04.30.

Jogszabályi hivatkozások

Adatkezelési irányelveink összhangban vannak a személyes adatok védelmével kapcsolatos hatályos hazai és európai
jogszabályokkal, részletesen:

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április
  27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről
  és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül
  helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR)
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
  (Infotv.);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és
  lakcímadatok kezeléséről (Katv.);
 • 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
 • 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.);
  2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
  2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
  információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és
  egyes korlátairól (Grt.).
Close Menu
×
×

Cart